§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Usługa jest realizowana zgodnie z warunkami certyfikacji Retül.
2. Usługa jest realizowana przez certyfikowanego technika Retül [dalej FITTER].
3. Usługobiorcą [dalej KOLARZ] może być:
3.1 Osoba pełnoletnia o pełnej zdolności do czynności prawnych.
3.2 Osoba nieletnia w obecności opiekuna prawnego.
4. Fitting Retül [dalej SESJA] składa się z trzech etapów.

§2 ETAPY SESJI

§2.A Wywiad oraz ocena anatomiczna.
1. Wywiad dotyczy doświadczenia KOLARZA, celu SESJI oraz urazach/ kontuzjach przebytych w przeszłości.
2. Ocena anatomiczna składa się z minimum dwudziestu badań i testów, które mają na celu ocenić budowę oraz zakresy ruchowe KOLARZA.
2.1 KOLARZ ma pełne prawo do przerwania każdego etapu badania.
2.2 Ocena anatomiczna opiera się o kontakt bezpośredni oraz badania palpacyjne, na które KOLARZ wyraża zgodę, z zastrzeżeniem §2.A pkt 2.1.
2.3 KOLARZ ponosi pełną odpowiedzialność za zatajenie istotnych informacji dotyczących stanu zdrowia.

§2.B Opis i ocena pozycji zastanej.
1. Rower KOLARZA zostanie precyzyjnie zwymiarowany i opisany.
2. FITTER dokona oceny pozycji zastanej przed wprowadzeniem rekomendowanych zmian, w oparciu o Retül.
2.1 §2.B pkt. 1 i 2 nie stosuje się, w przypadku, gdy SESJA odbywa się na budowanym rowerze pod KOLARZA lub rowerze z floty testowej.

§2.C Proces fittingu Retül.
1. SESJA dopasowania roweru może zostać wykonana dwiema technikami, o wyborze której decyduje FITTER:
1.1 Dwanaście kroków dopasowania roweru całkowicie manualnego procesu, w oparciu o wiedzę Retül.
1.2 Dwanaście kroków dopasowania roweru przy wykorzystaniu Retül Vantage oraz wiedzę Retül.
2. SESJA może zostać przerwana przez FITTERA, jeżeli:
2.1 Geometria lub rozmiar ramy roweru KOLARZA uniemożliwia zrealizowanie usługi zgodnie z wiedzą Retül.
2.2 KOLARZ nie akceptuje lub nie zgadza się na wprowadzenie zmian rekomendowanych przez FITTERA.
2.3 Cechy anatomiczne KOLARZA uniemożliwiają dopasowanie roweru zgodnie z wiedzą Retül.

§3 OBOWIĄZKI

§3.A Fittera.
1. Dołożenie wszelkiej starnności podczas świadczenia usługi dopasowania roweru:
2. Ścisłego stosowania wiedzy Retül.
3. Zachowania profesjonalizmu, etyki i kultury osobistej.
4. Zapewnienia należytych standardów sanitarnych.
5. Sporządzenie szczegółowej dokumentacji dotyczącej:
5.1 KOLARZA, w tym informacji otrzymanych w wywiadzie oraz podczas oceny anatomicznej
5.2 Ustawienia roweru KOLARZA przed SESJĄ.
5.3 Ustawienia roweru KOLARZA po zakończeniu SESJI.
5.4 Podsumowania SESJI oraz ewentualnych zaleceń dla KOLARZA.

§3.B Kolarza.
1. Zapoznanie się i wyrażenie zgody na świadczenie usługi dopasowania roweru, zgodnie z zasadami i warunkami Fittingu Retül.
2. Sprawny technicznie i kompletny rower, jeżeli rower KOLARZA jest używany podczas SESJI.
3. System zatrzaskowy pedałów lub gotowość zakupu podczas SESJI.
4. Buty rowerowe w systemie zatrzaskowym lub gotowość zakupu podczas SESJI.
5. Czysty rower i buty przed rozpoczęciem SESJI.
6. Ubranie rowerowe lub fitnes, w którym zostanie wykonana SESJA.

§4 DANE OSOBOWE

§4.A Przetwarzanie danych osobowych przez świadczącego usługę.
1. KOLARZ przekazuje swoje dane osobowe dobrowolnie i wyłącznie na potrzeby należytego wykonania usługi, zachowując prawo do wglądu, aktualizacji i ich korekty.
2. Wszelkie dane i informacje podlegają pełnej poufności.
3. Dane są przechowywane zgodnie z wymogami RODO, w zakresie danych osobowych do czasu wycofania zgody przez KOLARZA, domyślnie bezterminowo.
4. KOLARZ ma prawo do zgłoszenia żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych przez świadczącego usługę.
4.1 KOLARZ decyduje, czy dane mają zostać zanonimizowane, zniszczone, czy przekazane osobiście KOLARZOWI.

§4.B Przetwarzanie danych osobowych przez Specialized Bicycle Components i Retül.
1. Dane są przetwarzane przez Specialized Bicycle Components w zakresie należytego wykonania usługi, oraz Retül w zakresie kontroli jej jakości.
2. Dane zarejestrowane podczas używania narzędzi cyfrowych Retül, zostają zapisane w bazie danych firmy Retül.
3. Wszelkie dane i informacje podlegają pełnej poufności.
4. Dane są przechowywane zgodnie z wymogami RODO, w zakresie danych osobowych do czasu wycofania zgody przez KOLARZA, domyślnie bezterminowo.
5. KOLARZ ma prawo do zgłoszenia żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych przez Specialized Bicycle Components oraz Retül.
5.1 KOLARZ decyduje, czy dane mają zostać zanonimizowane, czy usunięte.

§5 JAKOŚĆ USŁUGI

Gwarancja.
1. Proces dopasowania roweru KOLARZA jest całkowicie odwracalny.
1.1 §5 pkt 1 nie stosuje się, w przypadku, gdy SESJA odbywa się na budowanym rowerze dla KOLARZA lub rowerze z floty testowej.
2. Usługa jest objęta rękojmią trwającą 3 miesiące kalendarzowe od daty wykonania SESJI.
2.1 Czas rękojmi może zostać wydłużony do 1 roku kalendarzowego.
2.2 W czasie obowiązywania rękojmi, KOLARZ może korzystać nieodpłatnie z SESJI korygującej.
2.3 KOLARZ odczuwający dyskomfort po SESJI, ma obowiązek poinformowania FITTERA lub w uzasadnionych przypadkach zaprzestania jazdy na rowerze do czasu SESJI korygującej.
2.4 Odpowiedzialność świadczącego usługę zostaje całkowicie zniesiona, w przypadku jakiejkolwiek ingerencji w ustawienie roweru przez KOLARZA lub osoby trzecie.
2.5 Weryfikacja zasadności reklamacji wynika z zachowania ustawienia roweru oraz komponentów, zgodnie ze sporządzoną dokumentacją po SESJI.
3. Rekomendowane komponenty objęte są nieodpłatną gwarancją satysfakcji trwającą 3 miesiące kalendarzowe od daty wykonania SESJI.
3.1 KOLARZ może zwrócić każdy rekomendowany komponent, zamontowany/ wymieniony w trakcie SESJI, jeśli nie spełnia on oczekiwań KOLARZA.
3.2 Weryfikacja poprawności zastosowania komponentu jest rozstrzygana w trakcie SESJI korygującej.
3.3 KOLARZ otrzyma zwrot w pełnej wysokości poniesionego kosztu jeśli komponenty są nieuszkodzone oraz nie posiadają ponadnormatywnego zużycia.
3.4 Z przyczyn higienicznych, zwrotom nie podlegają: owijki, wkładki do butów oraz inne o analogicznej funkcji.

§6 PRZETWARZANIE DANYCH

Zgody.

1.*
Akceptuję i potwierdzam zapoznanie się z warunkami usługi Retül FIT.
2.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez świadczącego usługę.
3.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Specialized Bicycle Components oraz Retül.
4.
Wyrażam zgodę na użycie telefonu/ maila w celu komunikacji w zakresie świadczenia usługi dopasowania roweru Retül.
5.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych przez świadczącego usługę.