Rowery testowe

Dostępne rowery testowe


E-BIKE

ROAD

MTB

GRAVEL

 

Jeżeli potrzebujesz przetestować rower, którego nie ma w powyższym zestawieniu – odezwij się do nas.

Cennik: 150 pln za dobę, max 3 dni.


Regulamin


1. Sprzęt rowerowy będący przedmiotem wypożyczenia jest własnością Specialized Poland Sp. z o.o. z siedziba w Warszawie. Wypożyczalnia oddaje do dyspozycji sprawny, renomowany i specjalnie przygotowany sprzęt rowerowy oraz dokłada wszelkich starań, by spełnić oczekiwania Klienta w tym zakresie.

2. Klient ma obowiązek zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu oraz cennikiem i jeżeli akceptuje ich postanowienia może przystąpić do wypożyczenia sprzętu. Klient decydując się na wypożyczenie sprzętu jest świadomy, że zawiera ze Specialized Poland Sp. z o.o. z siedziba w Warszawie, umowę cywilnoprawną zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym regulaminie.

3. Wypożyczenia sprzętu może dokonać wyłącznie osoba pełnoletnia mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Wypożyczenie sprzętu odbywa się na podstawie dwóch z dokumentów: dowód osobisty, prawo jazdy lub paszport, który jest sprawdzany pod kontem zgodności z wpisanymi danymi do regulaminu podczas wypożyczenia przez pracownika sklepu.

4. Na dwa dokumenty można wypożyczyć jeden rower. Wyjątek stanowi rower dziecięcy, który może być dodany do roweru dorosłego, bądź wypożyczony wg w/w zasad dla dziecka przez dorosłego. W razie wątpliwości wypożyczalnia może żądać okazania drugiego dokumentu lub wybrać inną formę zabezpieczenia.

5. Klient decydując się na wypożyczenie zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za wypożyczenie z góry po ustaleniu kwoty wypożyczenia.

6. Jeżeli Klient nie dokona zwrotu wypożyczonego sprzętu w terminie określonym w podpisanym regulaminie lub także jeżeli zwrócony sprzęt jest uszkodzony, wypożyczalnia uprawniony jest:

a) w przypadku niezdania sprzętu z każdym kolejnym dniem zostanie naliczana opłata w wysokości jednego dnia wypożyczenia.

b) w przypadku zdania uszkodzonego sprzętu zostanie pobrana kwota z depozytu, stanowiącej równowartość powstałej szkody obejmującej zakup nowych części, które uległy uszkodzeniu oraz koszty serwisu, na co Klient podpisując niniejszy Regulamin wyraża zgodę.

7. Klient decydując się na wypożyczenie roweru oraz dodatkowego sprzętu oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę na temat jego eksploatacji i zobowiązuje się do dbałości o sprzęt oraz wykorzystania go bezpiecznie i zgodnie z przeznaczeniem.

8. Klient decydując się na wypożyczenie roweru oraz dodatkowego sprzętu ma świadomość, że jazda na rowerze związane jest z ryzykiem sportowym. Konsekwencje uprawiania sportów rowerowych mogą polegać na doznaniu urazów ciała, ryzyku chorób, a nawet śmierci Klienta lub osoby trzeciej. Klient pomimo iż ma pełną świadomość ryzyka samodzielnie podejmuje decyzje o wypożyczeniu roweru oraz dodatkowego sprzętu.

9. Klient nie może dokonywać żadnych napraw roweru oraz dodatkowego sprzętu. Korzystanie z roweru oraz dodatkowego sprzętu lub użyczenie go osobie trzeciej odbywa się na własna odpowiedzialność.

10. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki eksploatacji powstałe wobec osób trzecich i skutki nieprawidłowej eksploatacji roweru oraz dodatkowego sprzętu.

11. Wypożyczenie i zwrot roweru oraz dodatkowego sprzętu odbywają się w siedzibie sklepu. Klient odbierając rower oraz dodatkowy sprzęt, sprawdza jego stan techniczny i kompletność oraz zobowiązuje się zwrócić go w stanie nie pogorszonym z uwzględnieniem naturalnych śladów użytkowania.

12. Klient ponosi odpowiedzialność finansową za uszkodzenie spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem lub utratą roweru, bądź dodatkowego sprzętu. W zakres odpowiedzialności wchodzi ponadto normalne zużycie roweru oraz dodatkowego sprzętu, zniszczenie wierzchniej szaty graficznej jak i uszkodzenia poszczególnych elementów (łańcuch, kaseta, klocki hamulcowe, ogumienie) lub zdekompletowanie roweru, bądź dodatkowego sprzętu. Wysokość szkody ustala sklep w oparciu o cennik roweru oraz dodatkowego sprzętu, wartość braków lub koszt naprawy. Ustaloną przez Sklep kwota zostaje pobrana z depozytu pozostawionego przez Klienta.

13. Okresem rozliczeniowym wypożyczalni jest jeden dzień. Opłaty za korzystanie ze sprzętu są pobierane zgodnie z przedstawionym cennikiem, który nalicza się od dnia wypożyczenia do dnia zwrotu sprzętu lub dnia wpłacenia należności za utracony sprzęt. Za dzień wypożyczenia uznaje się godziny pracy sklepu. Opłata za wypożyczenie sprzętu pobierana jest przy jego wydaniu.

14. Firma Specialized Poland Sp. z o.o. z siedziba w Warszawie. nie ponosi odpowiedzialności za skutki niestosowania się do powyższego regulaminu.

15. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. 2016/679 (dalej RODO) informujemy iż:

a. Administratorem danych osobowych Pożyczającego jest Specialized Poland Sp. z o.o. z siedziba w Warszawie.

b. Dane osobowe Pożyczającego przetwarzane będą w celu realizacji umowy najmu sprzętu sportowego,

c. Pożyczający posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,

d. Dane osobowe mogą być udostępniane upoważnionym pracownikom Administratora, członkom organów Administratora, podmiotom dostarczającym lub utrzymującym infrastrukturę IT Administratora, podmiotom i osobom świadczącym usługi ochrony mienia lub osób Administratora, podmiotom i osobom świadczącym na rzecz Administratora usługi ubezpieczeniowe, usługi prawne oraz innym podmiotom, którym Administrator w celu wykonywania praw i obowiązków wynikających z jego obowiązków powierzył dane osobowe (procesorom), a także organom uprawnionym do otrzymywania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

e. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej

f. Dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej przez Administratora w formie papierowej i elektronicznej na podstawie przepisów prawa łącznie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji, co oznacza, że dane osobowe mogą zostać zniszczone po upływie od 5 do 50 lat, zależnie od kategorii archiwalnej danej sprawy. Natomiast Pani/Pana dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody.

16. W związku z przetwarzaniem przez Administratora, danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:

a) dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Administrator,

b) sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;

c) ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;

d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Administrator posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa,

e) jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, może ona być w dowolnym momencie cofnięta, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na jej podstawie przed cofnięciem; zgodę można cofnąć przesyłając stosowną informację pod adres [email protected] art. 17 RODO Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania ani innych podobnych metod zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.

17. Inne nieujęte w niniejszym regulaminie kwestie regulują stosowne akty prawa polskiego w szczególności ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1971r. Nr 27 poz. 252 z późn. zm.).

18. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów jest sąd właściwy do miejsca wykonania umowy.

19. Wszelkie uwagi dotyczące pracy sklepu należy kierować na adres: Warszawa 02-971 ul. Ponczowa 14a

tel: 698206278 lub na adres e-mail: [email protected]

UWAGA!!!

Zalecamy wykupienie ubezpieczenia OC i NNW w zależności od wypożyczanego sprzętu i miejsca użytkowania w szczególności (Górskie trasy rowerowe), a także noszenia odzieży ochronnej (Kask, ochraniacze).

Życzymy milej i bezpiecznej jazdy.